Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Klauzula informacyjna dla pracowników dostawców/usługodawców/zleceniobiorców/zleceniodawców/klientów oraz ich reprezentantów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w związku z dostarczaniem towarów i usług (wykonywaniem umowy handlowej) jest ADC Group Sp. z o. o., prowadząca działalność pod adresem: Ruska 37/38, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8842746129, o nadanym numerze REGON: 021995707, zarejestrowana we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000435013, numer telefonu: +48 534 608 592 oraz e-mail: biuro@adcookie.pl (dalej jako „Administrator”);
2. Państwa dane zostały udostępnione Administratorowi przez jego kontrahenta, którego Państwo reprezentują, są pracownikami albo współpracownikami lub pozyskane z rejestrów publicznych (np. KRS lub CEIDG) w związku z wykonywaniem umowa handlowej zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotem, który Państwo reprezentują.
3. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
a. w odniesieniu do osób reprezentujących: imię, nazwisko, PESEL, funkcja w organie reprezentującym, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
b. w przypadku pozostałych osób: imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. zawarcia i wykonania umowy handlowej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy dostawy itp.), zawartej pomiędzy Administratorem i pomiotem, który Państwo reprezentują, w szczególności do bieżących kontaktów związanych z odbiorem towaru lub usługi, dokonania płatności, zgłaszania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na uzasadnione interesy Administratora;
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, zapobiegania oszustwom – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c. dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na uzasadnione interesy Administratora;
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy handlowej (na dostawę towaru lub usługi), w tym także po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony tej umowy z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie roszczeń – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń obu stron umowy;
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora,
b. kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Administratora,
c. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
d. operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji,
e. podmiotom świadczącym inne usługi :doradcze, audytowe, płatnicze, archiwizacyjne, niszczenia dokumentów itp.;
f. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. ZUS, urząd skarbowy itp.);
7. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do wykonywania umowy handlowej łączącej Administratora i podmiot, który Państwo reprezentujecie, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością wykonywania umowy i dalszego występowania w imieniu podmiotu, który Państwo reprezentujecie;
8. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
9. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
10. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wyrażenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed zgłoszeniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody;
11. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

CONTENT SOLUTIONS

WROCŁAW

biuro@adcookie.pl

ADRES:

ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Porozmawiajmy

o rozwiązaniach dopasowanych do Twoich potrzeb


Przejdź do adCookie

Informacja ogólna

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookies są przechowywane w przeglądarce użytkownika i służą do wykonywania funkcji, takich jak komunikacja marketingowa i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne. Nigdy nie otrzymujemy i nie przechowujemy danych osobowych takich jak imię, nazwisko, dokładny adres osób fizycznych, nie mamy również dostępu do numerów IP –  wszystkie informacje są anonimowe.

Możesz dostosować wszystkie ustawienia plików cookies dla używanych przez nas narzędzi, korzystając z poniższych ustawień.

Hotjar

Hotjar to narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Dzięki niemu wiemy, które informacje najbardziej interesują odwiedzających naszą stronę i możemy lepiej przystosować ją do ich potrzeb. W tym celu NIE są pobierane żadne prywatne informacje – użytkownik poruszający się po stronie jest zupełnie anonimowy.

Google Analytics

Google Analytics to kolejne narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Wykorzystywany jest na portalach internetowych, witrynach firmowych, a nawet blogach.  Google Analytics NIE gromadzi danych osobowych. Nam pozwala dowiedzieć się przede wszystkim, co na naszej stronie interesuje naszych klientów, jak do nas trafiają i jak dużo osób nas odwiedza.

Zmień ustawienia cookies