Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w związku z nawiązaną współpracą jest ADC Group Sp. z o. o., prowadząca działalność pod adresem: Ruska 37/38, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8842746129, o nadanym numerze REGON: 021995707, zarejestrowana we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000435013, numer telefonu: +48 534 608 592 oraz e- maila: biuro@adcookie.pl (dalej jako „Administrator”);
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonywania umowy współpracy – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. realizacji przez Administratora wszelkich obowiązków związanych ze współpracą (np. obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących współpracy, ewidencjonowania realizowanych zleceń, prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, powszechnym obowiązku obrony itp.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na uzasadnione interesy Administratora,
  4. zarządzania zasobami ludzkimi oraz podnoszenia Państwa kwalifikacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na uzasadnione interesy Administratora,
  5. dochodzenia należności bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na uzasadnione interesy Administratora;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez okres obowiązywania umowy o współpracy, w tym także po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia Państwa roszczeń, tj. co do zasady 6 lat od chwili rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy;
  2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora,
  2. kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Administratora,
  3. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
  4. innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z istnieniem umowy współpracy (np. firmom świadczącym usługi szkoleniowe, doradcze, konsultacyjne, podmiotom organizującym wyjazdy służbowe itp.),
  5. operatorom pocztowym,
  6. bankom,
  7. kontrahentom i klientom Administratora;
  8. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. ZUS, urząd skarbowy, poradnia medycyny pracy itp.);
 5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania umowy współpracy, a niektórych przypadkach jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych itd. Nie podanie przez Państwa danych skutkować będzie niemożnością nawiązania współpracy;
 6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
 8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

CONTENT SOLUTIONS

WROCŁAW

biuro@adcookie.pl

ADRES:

ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Porozmawiajmy

o rozwiązaniach dopasowanych do Twoich potrzeb


Przejdź do adCookie

Informacja ogólna

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookies są przechowywane w przeglądarce użytkownika i służą do wykonywania funkcji, takich jak komunikacja marketingowa i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne. Nigdy nie otrzymujemy i nie przechowujemy danych osobowych takich jak imię, nazwisko, dokładny adres osób fizycznych, nie mamy również dostępu do numerów IP –  wszystkie informacje są anonimowe.

Możesz dostosować wszystkie ustawienia plików cookies dla używanych przez nas narzędzi, korzystając z poniższych ustawień.

Hotjar

Hotjar to narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Dzięki niemu wiemy, które informacje najbardziej interesują odwiedzających naszą stronę i możemy lepiej przystosować ją do ich potrzeb. W tym celu NIE są pobierane żadne prywatne informacje – użytkownik poruszający się po stronie jest zupełnie anonimowy.

Google Analytics

Google Analytics to kolejne narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Wykorzystywany jest na portalach internetowych, witrynach firmowych, a nawet blogach.  Google Analytics NIE gromadzi danych osobowych. Nam pozwala dowiedzieć się przede wszystkim, co na naszej stronie interesuje naszych klientów, jak do nas trafiają i jak dużo osób nas odwiedza.

Zmień ustawienia cookies