Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Klauzula informacyjna dla usługodawców/dostawców/zleceniobiorców/wykonawców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w związku z dostarczaniem towarów i usług jest ADC Group Sp. z o. o., prowadząca działalność pod adresem: Ruska 37/38, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8842746129, o nadanym numerze REGON: 021995707, zarejestrowana we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000435013, numer telefonu: +48 534 608 592 oraz e- maila: biuro@adcookie.pl (dalej jako „Administrator”);
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a. zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy dostawy itp.), w szczególności do odebrania od Państwa towaru lub usługi, dokonania płatności, zgłaszania Państwu reklamacji – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. podatkowych, rachunkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c. dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na uzasadnione interesy Administratora;
3. Administrator może pozyskiwać dodatkowe dane dotyczące Państwa osoby z publicznie dostępnych źródeł, takich jak baza CEiDG i KRS celem weryfikacji informacji podanych przez Państwa. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w ww. rejestrach.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy na dostawę towaru lub usługi, w tym także po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie roszczeń – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń obu stron umowy;
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a. biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora,
b. kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Administratora,
c. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,
d. operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji,
e. podmiotom świadczącym inne usługi :doradcze, audytowe, płatnicze, archiwizacyjne, niszczenia dokumentów itp.,
f. agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora,
g. bankom,
h. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. ZUS, urząd skarbowy itp.);
6. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia i wykonania umowy, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy;
7. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
8. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
9. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wyrażenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed zgłoszeniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody;
10. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

CONTENT SOLUTIONS

WROCŁAW

biuro@adcookie.pl

ADRES:

ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Porozmawiajmy

o rozwiązaniach dopasowanych do Twoich potrzeb


Przejdź do adCookie

Informacja ogólna

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookies są przechowywane w przeglądarce użytkownika i służą do wykonywania funkcji, takich jak komunikacja marketingowa i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne. Nigdy nie otrzymujemy i nie przechowujemy danych osobowych takich jak imię, nazwisko, dokładny adres osób fizycznych, nie mamy również dostępu do numerów IP –  wszystkie informacje są anonimowe.

Możesz dostosować wszystkie ustawienia plików cookies dla używanych przez nas narzędzi, korzystając z poniższych ustawień.

Hotjar

Hotjar to narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Dzięki niemu wiemy, które informacje najbardziej interesują odwiedzających naszą stronę i możemy lepiej przystosować ją do ich potrzeb. W tym celu NIE są pobierane żadne prywatne informacje – użytkownik poruszający się po stronie jest zupełnie anonimowy.

Google Analytics

Google Analytics to kolejne narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Wykorzystywany jest na portalach internetowych, witrynach firmowych, a nawet blogach.  Google Analytics NIE gromadzi danych osobowych. Nam pozwala dowiedzieć się przede wszystkim, co na naszej stronie interesuje naszych klientów, jak do nas trafiają i jak dużo osób nas odwiedza.

Zmień ustawienia cookies