Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies serwisu internetowego
contentsolutions.pl
Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu contentsolutions.pl i Administratorem danych osobowych jest ADC Group Sp. z o. o., prowadząca działalność pod adresem: Ruska 37/38, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8842746129, o nadanym numerze REGON: 021995707, zarejestrowana we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000435013, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Możesz się z nami kontaktować za pomocą telefonu: +48 534 608 592 oraz maila: biuro@adcookie.pl.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach dotyczących: przesyłania newslettera, zamieszczania komentarzy lub przesyłania zapytania do Administratora;
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookie (tzw. “ciasteczka”).

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
4. Administrator danych osobowych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
5. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
6. Serwis może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się przy tym dochować niezbędnej staranności, by Użytkownicy mieli świadomość korzystania z innej strony internetowej nienależącej do Administratora po skorzystaniu z hiperłącza.
Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach dotyczących: przesyłania newslettera, zamieszczania komentarzy lub przesyłania zapytania do Administratora.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia połączenia takich jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa.
3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane innym odbiorcom, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
4. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:

a. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, firma), polegającej przesyłaniu newslettera przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. zamieszczania komentarzy na stronie internetowej https://contentsolutions.pl/blog i jej podstronach (zakres danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego (zakres danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, firma) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
e. prowadzenia marketingu bezpośredniego (zakres danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, firma oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
f. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (zakres danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, firma) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;
g. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (zakres danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, firma) – na podstawie udzielonej zgody;
h. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, firma oraz wszelkie inne dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. W ramach procesu przesyłania danych poprzez formularze dotyczące: przesyłania newslettera, zamieszczania komentarzy lub przesyłania zapytania do Administratora Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w odpowiednich klauzulach zgód oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale wymagane do:

a. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;
b. przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora;
c. zamieszczenia komentarza Użytkownika na stronie internetowej https://contentsolutions.pl/blog i jej podstronach, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zamieszczenia komentarza przez Administratora.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
7. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8. Dane osobowe będą przetwarzane:

a. przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego – do czasu jej zakończenia;
b. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera) – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera, zamieszczenie komentarza, prowadzenie działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;

c. przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkownika plików cookies – w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie przeglądającego zawartość Serwisu.
9. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika wynikających z zawartych umów, utrzymywania bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń wobec Użytkownika.
Uprawnienia Użytkownika
1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi realizację uprawnień wskazanych w pkt 2 poniżej. Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania Administratorowi poprzez pocztę elektroniczną: biuro@adcookie.pl.
2. Użytkownik ma prawo do:

a. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO;
b. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO;
c. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO;
d. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO;
e. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO;
g. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
h. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.

3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.
4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
Zmiana polityki prywatności
1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia jego danych osobowych przez Administratora oraz zaprzestać korzystać z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
3. Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
W ramach funkcjonowania strony contensolutions.pl, w sposób automatyczny są pobierane i przetwarzane informacje zawarte w plikach cookies. Dane przetwarzane są również poprzez systemy Google Analytics, Facebook, YouTube oraz SALESmanago.
Czym są pliki cookies? Pliki cookies (nazywane również „ciasteczkami”) to dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika (telefonie, tablecie, komputerze itp.) i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Ciasteczka dostarczają informacji przede wszystkim o: typie przeglądarki i systemu operacyjnego, rodzaju używanego urządzenia, adresie IP. Pliki cookies nie dostarczają informacji będących danymi osobowymi – na ich podstawie nie jest możliwe zidentyfikowanie pojedynczego użytkownika.
Jak wyłączyć zapisywanie plików cookies? Pliki cookies są zazwyczaj domyślnie zapisywane na urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, blokując automatyczne zapisywanie ciasteczek. W tym celu skorzystaj z panelu pomocy przeglądarki, której używasz, np.:

Pamiętaj, że niektóre rodzaje plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych. Wyłączenie ciasteczek może spowodować, że niektóre funkcje strony przestaną działać.
Kto uzyskuje dostęp do plików cookies? Administratorem strony contentsolutions.pl, zamieszczającej na urządzeniu końcowym pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest agencja content marketingowa:

ADC Group Sp. z o. o., prowadząca działalność pod adresem: Ruska 37/38, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8842746129, o nadanym numerze REGON: 021995707, zarejestrowana we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000435013, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Możesz się z nami kontaktować za pomocą telefonu: +48 534 608 592 oraz maila: biuro@adcookie.pl.

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies na stronie Content Solutions? Celem wykorzystywania plików cookies jest:

a) wyświetlenie strony dostosowanej do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika,
b) zwiększenie użyteczności strony dla wygody jego Użytkownika,
c) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa korzystania ze strony,
d) przechowywanie danych sesyjnych, pozyskiwanie informacji o zachowaniu Użytkownika na stronie, prowadzenie analiz i statystyk,
e) przekazywane zebranych danych na rzecz współpracujących z Administratorem kontrahentów, w tym w celach reklamowych i marketingowych.

Jakiego rodzaju pliki wykorzystujemy na stronie? Stosujemy pliki cookies:

  • sesyjne, które są plikami tymczasowymi i pozostają na urządzeniu Użytkownika tylko do chwili wylogowania się ze strony/wyłączenia przeglądarki;
  • stałe, które przechowywane są przez dłuższy, określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika;
  • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony;
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa serwisu;
  • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  • umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień;

umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

CONTENT SOLUTIONS

WROCŁAW

biuro@adcookie.pl

ADRES:

ul. Ruska 37/38

50-079 Wrocław

Od 01.02.2020 Content Solution jest częścią adCookie. Sprawdź co teraz możemy dla Ciebie zrobić.

Porozmawiajmy

o rozwiązaniach dopasowanych do Twoich potrzeb


Przejdź do adCookie

Informacja ogólna

Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookies są przechowywane w przeglądarce użytkownika i służą do wykonywania funkcji, takich jak komunikacja marketingowa i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla niego najbardziej interesujące i użyteczne. Nigdy nie otrzymujemy i nie przechowujemy danych osobowych takich jak imię, nazwisko, dokładny adres osób fizycznych, nie mamy również dostępu do numerów IP –  wszystkie informacje są anonimowe.

Możesz dostosować wszystkie ustawienia plików cookies dla używanych przez nas narzędzi, korzystając z poniższych ustawień.

Hotjar

Hotjar to narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Dzięki niemu wiemy, które informacje najbardziej interesują odwiedzających naszą stronę i możemy lepiej przystosować ją do ich potrzeb. W tym celu NIE są pobierane żadne prywatne informacje – użytkownik poruszający się po stronie jest zupełnie anonimowy.

Google Analytics

Google Analytics to kolejne narzędzie służące do analityki ruchu w witrynie. Wykorzystywany jest na portalach internetowych, witrynach firmowych, a nawet blogach.  Google Analytics NIE gromadzi danych osobowych. Nam pozwala dowiedzieć się przede wszystkim, co na naszej stronie interesuje naszych klientów, jak do nas trafiają i jak dużo osób nas odwiedza.

Zmień ustawienia cookies