Wiemy, że regulaminy nie są tym, co czyta się najprzyjemniej. Dlatego wypunktowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje. A pełną treść dokumentu, który akceptujesz, wyrażając chęć otrzymywania naszego newslettera, znajdziesz niżej.

1gNewsletter wysyłamy bezpłatnie. Aby go otrzymać, wystarczy podać w formularzu wymagane dane, wyrazić zgodę na otrzymywanie naszych maili (poprzez zaznaczenie checkboxa) oraz kliknąć w link aktywacyjny, który dostaniesz od nas w wiadomości zwrotnej.

 

2gNewsletter przygotowujemy my – Content Solutions. Tworzymy agencję, która specjalizuje się w content marketingu i SEO.

 

3gNewsletter będziesz otrzymywać maksymalnie raz w tygodniu. A w nim znajdziesz poradnikowe artykuły o tajnikach marketingu i informacje o naszej działalności.

 

4gW każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji – wystarczy, że klikniesz w specjalny link, który zamieszczamy w wysyłanych przez nas mailach.

 

Pamiętaj, że nasze teksty są chronione prawem autorskim. Możesz jednak cytować wybrane fragmenty, podając autora i źródło wraz z linkiem.

 

Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

Regulamin korzystania z Usługi Newsletter w serwisie contentsolutions.pl

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z usługi newsletttera w serwisie contentsolutions.pl (dalej „Usługa Newsletter”).
 2. Serwis www.contensolutions.pl oraz Usługa Newsletter są udostępniane Użytkownikom przez Content Solutions sp. z o.o. sp. k. zwaną dalej Usługodawcą.
 3. Administratorem danych osobowych jest Content Solution Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pieszyckiej 5A  (50-537) wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000641688, NIP 8992800505.
 4. Usługodawca udostępnia do kontaktu adres e-mail: kontakt@contentsolutions.pl.
 5. O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe sformułowania mają następujące znaczenie:
  a. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Usługi Newslettera, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz zasady i warunki przesyłania Użytkownikowi Newslettera na podany przez niego adres e-mail;b. Serwis – oznacza serwis internetowy udostępniany przez Usługodawcę pod adresem internetowym contentsolutions.pl, umożliwiający Użytkownikom m.in. zamówienie Usługi Newslettera;
  c. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która złoży Usługodawcy zamówienie poprzez Serwis na Usługę Newslettera;
  d. Usługa Newslettera lub Newsletter – oznacza przesyłany Użytkownikowi zbiór informacji wysyłanych przez Usługodawcę, w imieniu własnym, na udostępniony Usługodawcy przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, na który składać się mogą treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące w szczególności Serwisu oraz innych produktów i usług Usługodawcy.
 6. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, treści i elementy graficzne serwisu contensolutions.pl oraz przesyłanego użytkownikom Newslettera (za wyjątkiem treści i elementów graficznych nie pochodzących od Usługodawcy) stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Usługodawcy lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 7. Poprzez fakt korzystania z usługi Newslettera, w szczególności przesłanie do Usługodawcy wypełnionego formularza, zamieszczonego w serwisie contentsolutions.pl, Użytkownik oświadcza, że:
  a. zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  b. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  c. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu możliwości korzystania z Usługi Newslettera, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik zamawia otrzymywanie Newslettera za pomocą odrębnego formularza przeznaczonego do zamówienia Usługi Newslettera udostępnionego w serwisie contentsolutions.pl.
 8. Warunkiem zamówienia Newslettera przez Użytkownika (w sposób określony w punkcie powyżej) jest:
  – udostępnienie Usługodawcy imienia oraz adresu poczty elektronicznej Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera,
  – zaakceptowanie przez niego postanowień Regulaminu,
  – wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Usługodawcę w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony Usługodawcy przez Użytkownika adres poczty elektronicznej,- oraz potwierdzenie zamówienia Newslettera poprzez aktywowanie („kliknięcie”) linku aktywacyjnego, otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez Usługodawcę do Użytkownika na udostępniony przez niego adres poczty elektronicznej.
 9. Aktywowanie („kliknięcie”) przez Użytkownika linku aktywacyjnego, określonego w punkcie 6 niniejszego regulaminu, oznacza zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą, w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Newslettera, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o korzystanie z Usługi Newslettera zawierana jest pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem na czas nieoznaczony.
 10. Użytkownik w każdym czasie może odstąpić od Umowy na korzystanie z Newslettera w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie w link dezaktywujący Usługę. Link ten dostępny jest w treści każdej wiadomości e-mail (Newsletterze), wysyłanej do Użytkownika. Odstąpienie od umowy możliwe jest również poprzez przesłanie prośby na adres mailowy Usługodawcy (kontakt@contentsolutions.pl).
 11. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią.
 12. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu contentsolutions.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych
 14. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu contentsolutions.pl
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 16. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu Usługodawcy (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. Usługodawca zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi Newsletter w chwili dokonania zmiany Regulaminu) za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 17. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newslettera zgodnie z właściwymi w tym zakresie postanowieniami Regulaminu.
 18. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 19. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi Newslettera, po dokonaniu zmian Regulaminu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

Dla zapewnienia Ci wygody użytkowania strony wykorzystujemy pliki cookies. Ich ustawienia możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej informacji: polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close